BOTANISK ILLUSTRASJON

Hege Gjerde Sviggum

Kjærleik til naturen, blomster og planter har følgt meg frå barnsbein av og gitt liv til ei brennande interesse for botanisk kunst og illustrasjon. Denne lidenskapen ynskjer eg no å ta vidare inn i ei profesjonell rolle som botanisk illustratør.

Fritillaria meleagris ©Hege Gjerde Sviggum

Fritillaria meleagris

Stachys sylvatica ©Hege Gjerde Sviggum

Stachys sylvatica

Med bakgrunn som kunstnar og mange år som førstelektor i kunst og handverk har eg brei erfaring med skapande arbeid. Dei siste åra har eg bygd vidare på denne kompetansen med etterutdanningar frå Society of Botanical Artists og Royal Botanical Gardens, Kew i London.

 

Som profesjonell illustratør er det mitt løfte å produsere realistiske og vakre arbeid av høg kvalitet og botanisk presisjon, utført i tradisjonelle teknikkar som akvarell, penn eller grafitt.

Botanisk illustrasjon handlar om estetikk og vitskap. Det er ein disiplin med lange tradisjonar der kunstnaren illustrerer planter eksakt i ei visuelt vakker framstilling. Ein botanisk illustrasjon er ein del av den vitskaplege planteskildringa og vert publisert saman med skildrande tekst. Denne forma for illustrasjon er framleis aktuelt då foto ikkje kan gjengi planter så detaljert som det ein kan gjennom teikning og måling.

Ein botanisk illustrasjon er eit krevjande stykke arbeid, og det er viktig at kunstnaren forstår subjektet før skissearbeidet tek til. Gjennom observasjon, ofte med lupe, og dissekering lærer illustratøren planta å kjenne og kan såleis lettare gjenskape planta på papiret.

 

Små, nesten usynlege hår på begerblada, farge og mønstringar på kronblad og forma på støvberaren er døme på viktige element til saman skal bli ein del av ein tiltalande komposisjon på papiret.

 

Trass strenge krav til nøyaktig visuell framstilling vil ein botanisk illustratør også ha noko rom for å setje preg på den estetisk utføringa gjennom kunstnarleg stil. I min portfolio vil du finne fleire eksempel på botaniske illustrasjonar.